Polityka Prywatności mindfulnessinside.pl

Nie zbieramy żadnych danych bez Twojej zgody, nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy ich innym
podmiotom z wyłączeniem podmiotów wskazanych w Polityce, nasze cookies nie będą Cię śledzić, a swoje dane
zawsze możesz edytować lub usunąć.


O przysługujących Ci prawach jesteś informowany w momencie rejestracji, a ich potwierdzenie znajdziesz w treści
Polityki.


Dane zbieramy jedynie na potrzeby organizacji warsztatów/treningów i konsultacji indywidualnych.

1.DEFINICJE

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://mindfulnessinside.pl umożliwiający rejestrację na szkolenia/warsztaty/ treningi/ konsultacje indywidualne

Administrator Danych Osobowych Administrator, ADO) – Mindfulness Inside Sylwia Plich wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 8861723247 , REGON: 147182808, adres poczty elektronicznej: info@mindfulnessinside.com

świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Usługa – warsztat oferowany przez Mindfulness Inside Sylwia Plich.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1).

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. ADO przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Jednocześnie ADO z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności ADO zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ADO sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz RODO.
 3. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 4. przetwarzane zgodnie z prawem,
 5. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 6. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Użytkownik strony może przekazywać swoje dane osobowe Serwisowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie (formularz zapisu na newsletter oraz formularz kontaktowy).
 8. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 9. Dane przekazane Serwisowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania użytkownikowi newslettera.
 10. W ramach newslettera dane użytkownika mogą być przetwarzane przez Serwis w celach marketingu usług (np. informacje n. t. konferencji, seminariów, warsztatów, treningów itp.) lub • produktów własnych oraz marketingu usług i produktów partnerów Instytutu.
 11. Kontaktując się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym formularza kontaktowego), użytkownik przekazuje Serwisowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W • treści wiadomości użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu.
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Mindfulness Inside Sylwia Plich wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 8861723247 , • REGON: 147182808 , adres poczty elektronicznej: info@mindfulnessinside.com

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora, są wykorzystywane w celu:
  kontaktowania się z Użytkownikiem,
  organizacji Usługi.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
 3. Dane osobowe wskazane w ust. 2 powyżej będą przez Administratora przetwarzane tylko na potrzeby wykonania usługi.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również wynikające z RODO upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy oraz realizacji i rozliczenia Usługi.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych żądanych przez Serwis jest konieczne do prawidłowego zgłoszenia chęci skorzystania z Usługi.
 3. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie zgodnie z celem powierzenia tj. w zakresie rozliczenia oraz organizacji Usługi.
 4. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z jego celem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego ewentualnej odpowiedzialności.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawią z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1) w celu obsługi swojego zgłoszenia na kurs/ warsztat/ program oferowany przez Mindfulness Inside. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zakończenia rejestracji oraz wykonania Usługi.

5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych wskazanych w § 3 ust. 2 przez Administratora w celu wykonania Usługi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) przed dokonaniem rejestracji.
 2. Użytkownik może zgodę określoną w ust. 1 powyżej w dowolnym momencie, w dowolny sposób wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik jest informowany o możliwości wycofania zgody przed jej wyrażeniem, poprzez zaznaczenie pola (checkbox) przed dokonaniem rejestracji w Serwisie.
 3. Administrator zapewnia realizację uprawnień Użytkownika wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz RODO, w tym: prawa swobodnego dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania, prostowania, usunięcia oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie oraz w RODO. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO – od dnia 25 maja 2018 roku.
 4. Do realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie służy adres e-mail: info@mindfulnessinside.pl

6. PLIKI COOKIES (ciasteczka)

 1. Serwis Administratora używa plików cookies. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookies:
  1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach
  2. użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
  3. Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookies do celów logowania Użytkowników w Serwisie
  4. Dane statystyczne – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi i wyłączenia plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Cookie Policy – INFORMACJE O CIASTECZKACH (PLIKACH COOKIES)

 1. Administrator świadczy usługi zgodnie z Regulaminem stosując pliki cookies (inaczej: ciasteczka) przeznaczone do korzystanie z platformy Mindfulnessinside.pl.
 2. Ciasteczka to niewielkie ilości danych, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników (np. komputerze, laptopie, smartfonie) i są przeznaczone do korzystania z Mindfulnessinside.pl.
 3. Informacje zbierane przy pomocy Ciasteczek pozwalają dostosowywać usługi do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również są wykorzystywane do przygotowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Mindfulnessinside.pl. Ciasteczka nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.
 4. Mindfulnessinside.pl wykorzystuje Ciasteczka o charakterze tymczasowym oraz stałym. Tymczasowe ciasteczka, pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika aż do wylogowania z Mindfulnessinside.pl lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ciasteczka o charakterze stałym pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 5. Ciasteczka stosowane przez Mindfulnessinside.pl:
  a. ułatwiają logowanie, automatyczne uzupełnianie formularzy, czy też zapamiętywanie ustawień stron internetowych dokonywanych przez Użytkownika. Użytkownik nie musi na każdej stronie internetowej Mindfulnessinside.pl ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b. ułatwiają korzystanie ze stron internetowych Mindfulnessinside.pl oraz umożliwiają dostosowanie zawartości stron internetowych Mindfulnessinside.pl do preferencji i oczekiwań Użytkownika poprzez zapamiętywanie ustawień wybranych przez niego;
  c. ułatwiają wyświetlanie komunikatów promocyjnych i reklam, które są preferowane i oczekiwane przez Użytkownika;
  d. umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji Użytkownika;
  e. są wykorzystywane do rozwoju i ulepszania funkcjonalności Mindfulnessinside.pl dzięki gromadzenie przez Administartora danych statystycznych o zachowaniu Użytkowników, ich liczbie oraz o sposobie korzystania przez nich z zawartości platformy
 6. Administrator korzysta lub będzie korzystał z serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (dalej: Google) – Google Analytics. Serwis ten gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zablokować korzystanie z ciasteczek, Wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, można zablokować korzystanie z ciasteczek, co może utrudnić korzystanie ze wszystkich funkcji Mindfulnessinside.pl. Korzystanie ze Mindfulnessinside.pl, oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.
 7. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie ciasteczkek na urządzeniu końcowym. Ustawienia, o których mowa mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie.
 8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi ciasteczek dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie ciasteczek nie uniemożliwia korzystania z Mindfulnessinside.pl, może jednak znacznie utrudniać korzystanie z platformy.
 9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć ciasteczka korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 10. Dane osobowe gromadzone przy użyciu ciasteczek mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych w Regulaminie usług na rzecz Użytkownika. Dane te są gromadzone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.